Stowarzyszenie

Przyjaciół

Miejscowości Nienadowa

Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Nienadowa  37-750 DUBIECKO, Nienadowa 389,  e-mail: spmnienadowa@wp.pl
Historia KSM NienadowaKSM czyli Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem Kościelnym zrzeszającym świeckich katolików. Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego. Należy zapoznać się z historią KSM-u w Polsce, strukturą, sposobem działania oraz poznać ideały i cele tych młodych ludzi, by móc zrozumieć istotę stowarzyszenia. KSM w Polsce powstał jeszcze długo przed II Wojną Światową. Podstawą było Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej (SMP) utworzone już w 1919 roku. Następnie powstał KSMM i KSMŻ. Były to dwie z czterech tzw. kolumn Akcji Katolickiej. Prężnie działające stowarzyszenia musiały przerwać działalność z powodu wybuchu II Wojny Światowej. Po zakończeniu wojny stowarzyszenia nie mogły wznowić działalności. Powodem był ustrój panujący wówczas w Polsce. Tak więc Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zostało reaktywowane w 1990 roku. W tym też czasie, a dokładnie 10 X 1990 r. stowarzyszeniu nadano osobowość prawną cywilną. Statut KSM został zatwierdzony w 1993 roku. KSM AP został reaktywowany w 1991 roku. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM) oddział Nienadowa Dolna powstał 24 września 2003 roku i od tego czasu działa nieprzerwanie w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nienadowej. Założycielem był ówczesny asystent diecezjalny ks. Marek Blecharczyk. Asystentem oddziału został proboszcz ks. Franciszek Partyka i nadal sprawuje tą funkcje. 21 września 2013 roku oddział obchodził jubileusz 10-ciolecia istnienia. W oddziale tym wiele się dzieje gdyż jest to jeden z prężniej działających oddziałów w Archidiecezji Przemyskiej. Struktura Najwyższym organem KSM jest Krajowa Rada Stowarzyszenia wymieniana w art. 9. Prawa i obowiązki KR określa status Stowarzyszenia oraz regulamin Rady. W skład Rady wchodzą: prezesi, delegaci, księża asystenci oraz generalny ksiądz asystent, który powoływany jest przez Konferencje Episkopatu Polski. Na szczeblu krajowym działa również Komisja Rewizyjna wybiera na okres 2 lat przez KR. W diecezji KSM powołuje biskup diecezjalny specjalnym dekretem, nadając mu osobowość prawną kościelną. Równocześnie mianuje księdza asystenta jako przedstawiciela do pracy w Stowarzyszeniu, który wchodzi w skład Zarządu Diecezjalnego. Najwyższą władzą stowarzyszenia w diecezji jest Diecezjalny Zjazd KSM w którym biorą udział zgodnie ze statutem prezesi oddziałów parafialnych, księża asystenci oraz po jednym delegacie z każdego oddziału/koła. W diecezji działają oddziały parafialne i koła środowiskowe. W skład kierownictwa oddziału podobnie jak i w skład zarządu Diecezjalnego wchodzi: prezes, zastępca prezesa, sekretarz, zastępca sekretarza oraz skarbnik. Odział parafialny jest podstawową jednostką strukturalną stowarzyszenia. Nowy oddział powoływane jest przez Zarząd Diecezjalny za zgodą księdza proboszcza, który też wyznacza do opieki nad oddziałem księdza asystenta. Każdy KSM-owicz po przyrzeczeniu może nosić odznake. Treścią odznaki jest godło. Symbolizuje ono służbę Bogu i Ojczyźnie, jest wyrażeniem organizacyjnej i duchowej przynależności. Przyrzeczenie składane jest w Archikatedrze podczas uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez arcybiskupa w czasie święta patronalnego AK i KSM Chrystusa Króla. Sztandar KSM-u jest symbolem jedności i zasad.

Wiadomości ogólne

Ksiądz asystent: ks. Franciszek Partyka
Kierownictwo (od 2013 roku):

Prezes: Joanna Sebzda
Z-ca prezesa: Mariusz Goleniowski
Skarbnik: Michał Skrabut
Sekretarz: Marzena Góralewicz
Z-ca sekretarza: Ewelina Bubenko

Liczba członków: 31
Liczba sympatyków oddziału: 13
Miejsce spotkań: salka parafialna
Czas spotkań: piątek, po Mszy Świętej wieczornej

                                                                                    

autor : Marzena Góralewicz